Cubetti 3x3x3

01
Edelweiss
4,00 euro

02
Mole Antonelliana
4,00 euro

03
Caval ed Bronz
(monumento a Emanuele Filiberto di Savoia)
4,00 euro

04
Bastet (Bast)
4,00 euro

05
SATOR ROTAS (quadrato magico)
4,00 euro

06
Alfabeto romano forito
4,00 euro

07
Sorridi!
4,00 euro

08
Braccobaldo
4,00 euro

09
Pinocchio
4,00 euro

10
Pinocchio
4,00 euro

11
Pinocchio
4,00 euro
Balena
10,00 euro

12
Pinocchio
4,00 euro

13
Pinocchio (grillo)
4,00 euro

14
Parigi (Tour Eiffel)
4,00 euro

15
Pasqua
4,00 euro

16
Kermit the Frog
4,00 euro